WRAPS MENU

07_wraps

W1 Bacon, Avo & Haloumi 44.00
W2 Chicken Mayo, Bacon & Cheese 44.00
W3 Chicken Strips, Avo & Sweet Chilli 46.00
W4 Ratatouille Veg, Mozzarella & Haloumi 46.00
W5 Steak Strips in Mushrooms Sauce & Cheese 46.00
W6 Bacon, Salami, Mozzarella & Onion 48.00